Ph.D. Alumni

 • 2011.9-2014.12: Ling Zhou(2017 Winner of Award of Jiaqing Zhong Mathematics), Qiuxia Wang

 • 2012.9-2016.12:Haoqi Li (Ph.D.)

 • 2014.9-2018.12: Jiakun Jiang (Ph.D.), Ye He (Ph.D.), Lixian Pan (Ph.D.)

 • 2016.9-2019.12: Mengying You (Ph.D.)

 • 2016.9-2021.7: Qingzhi Zhong(Ph.D.)

 • 2017.9-2020.12: Wei Liu (Ph.D.)

 • 2017.9-2021.7: Jiaxin Liu (Ph.D.), Shuangxue Zhao (Ph.D.)

 • 2018.9-2022.7: Guizhen Li (Ph.D.), Jiaying Chen (Ph.D.)

 • 2019.9-2023.7: Nian Wu (Ph.D.), Fangjiu Hou (Ph.D.)

 • 2020.9-2024.7: Shoudao Wen(Ph.D.), Hong Gao(Ph.D.), Chenlin Zhang (Ph.D.)

 • 2021.9-2025.7: Xuancheng Wang(Ph.D.),Jinyu Nie(Ph.D.),Wenrui Cheng(Ph.D.)

M.Sc. Alumni

 • 2002.9-2005.7:Yonghong Zhao, Yongdao Zhou, Jie Song

 • 2006.9-2009.7:Binhuan Wang, Fengmei Wu, Jinlan Deng

 • 2007.9-2010.7:Lianshi Wang, Liming Chen, Shili Fan, Chunhong Li

 • 2008.9-2011.7:Ling Zhou, Yangfei Luo

 • 2009.9-2012.7:Liang Jiang, Haoran Kong

 • 2010.9-2013.7:Jianye Zhao, Chen Shen, Siyuan Ren

 • 2011,9-2014,7:Yufeng Zhu, Lixian Pan, Yongjie Jiang

 • 2012.9-2014.7:Jiakun Jiang, Ye He

 • 2013.9-2016.7: Min Xu, Xingfeng Zhang, Fei Zhou, Cong Ge

 • 2014.9-2016.7:Mengying You

 • 2015.9-2017.7: Wei Liu, Jiaxin Liu, Shuangxue Zhao

 • 2016.9-2018.7:Guizhen Li, Jiaying Chen, Fu Huang

 • 2017.9-2019.7:Nian Wu, Fangmei Hou, Xiaoting Mao

 • 2018.9-2020.7:Shoudao Wen, Hong Gao, Chenlin Zhang, Xin Tang, Jingjing Tan, Yuan Peng

 • 2019.9-2021.7:Xuancheng Wang, Jinyu Nie, Wenrui Cheng

 • 2020.9-2023.7: Yiran Xie

 • 2021.9-2023.7: Yunxin Li Fen Liu Liuquan Nie